Arolwg Gemau Cymru 2021

Arolwg Gemau Cymru 2021 Effaith cychwyn busnes/gweithio’n llawrydd Yma yn y Stiwdio, rydyn ni wastad â’n bys ar y pwls; yn gwrando am ddatblygiadau; sŵn traed neu ddaeargrynfeydd – unrhyw beth sy’n ymwneud â dulliau. Felly pan gynhaliodd PDC drafodaeth Arolwg Gemau Cymru yr wythnos diwethaf, roeddem yn awyddus i gael gwybod beth allai hyn ei olygu ar gyfer y dirwedd leol. Wedi’r cyfan, mae’r diwydiant gemau yn llogi o amrywiaeth o sectorau llawrydd – animeiddio, darlunio, ysgrifennu, cerddoriaeth, codio.

 Mae’r dyddiau pan ddaeth pob gêm gyda llawlyfr cyfarwyddiadau – wad trwchus o bapur i bori drosodd ar y daith car adref, beibl cyffyrddol diriaethol o dactegau a darnau byr pryfoclyd i’w glafoerio nes i chi chwarae’r peth mewn gwirionedd wedi hen fynd. Nawr mae’r cyfan yn ddigidol. Mae’n ymddangos bod dyddiau papur wedi diflannu. Nid yw hynny’n hollol wir. Pan gyrhaeddon ni’r cyflwyniad, cafodd pob un ohonom lyfryn sgleiniog 58 tudalen o ystadegau, mewnwelediadau a diagramau wedi’u llunio â chariad. Roedd ôl gofal mawr ar hyn. Mae’n cael ei werthfawrogi; fel y gwelwch, rydym wedi ei ddefnyddio fel y cryno-lun ar gyfer yr erthygl hon.   Felly, ar ôl wythnos o archwilio, beth oedd y prif bethau i’w cofio?  

Dosbarthiad daearyddol:   Prifddinas-ranbarth Caerdydd ac ardal Wrecsam yn bennaf. Fel dail tafol a danadl poethion, siswrn a glud, soffa wedi’i rwygo a chi bach swnllyd, mae cwmnïau datblygu gemau a Sefydliadau AU datblygu gemau bob amser i’w cael gyda’i gilydd. Ydy’r cyrsiau’n arwain at gwmnïau, neu’r cwmnïau’n arwain at gyrsiau? A yw myfyrwyr datblygu gemau yn graddio ac yn ffurfio eu stiwdios eu hunain gerllaw, neu a yw sefydliadau academaidd yn ymateb yn syml i’r diwydiant ar garreg eu drws? Yn ôl pob tebyg, mae yna ystod o ffactorau allanol sy’n dylanwadu ar y ddau. Mae Caerdydd yn un o’r mannau mwyaf poblogaidd, ac o ystyried ei chysylltiadau trafnidiaeth, ei hagosrwydd at Fryste, Llundain a chanolfannau gemau eraill, gallwch weld pam y gallai ddenu stiwdios. Yn yr un modd, bu Wrecsam[GA1]  a PDC yn gweithio mewn partneriaeth yn ddiweddar â Llywodraeth Cymru i greu Gemau Talent Cymru – rhaglen sy’n darparu grantiau a mentora diwydiant. Felly mae Wrecsam a Chaerdydd yn ddwy o ganolfannau gemau Cymru sy’n tyfu. Hynny; a gall y Wi-Fi fod mor anwadal yn y cymoedd. Mae angen cysylltiad cryf i rannu ffeiliau ar Github, llawrlwytho asedau neu hyd yn oed ffrydio cynnydd ar Discord. Mae’n debygol y bydd unrhyw un sy’n byw mewn ardaloedd anghysbell yng Nghymru’n cael trafferth cynnal sgwrs gyda’u bos, heb sôn am lanlwytho llawer o GBs o ddata i’r cwmwl.

   

Cyngor i Fusnesau Newydd: Dilynwch yr arian:
Mae cymorth ar gael – arian, gofod a rhwydweithio, ar flaenau eich bysedd os ydych chi’n gwybod ble i edrych

ARIAN – Mae Gemau Talent Cymru wedi dyfarnu £400,000 mewn cyllid. Gall eich stiwdio wneud cais am aelodaeth i wneud cais am gyllid a mentora diwydiant.

ARIAN – Mae cronfa UK Games wedi cynnal 8 rownd o gyllid ers 2015 ac ar fin rhedeg un arall (ychwanegir y manylion at eu gwefan yn fuan, felly cadwch lygad.) Er eu bod yn dyfarnu hyd at £25000, mae buddsoddiad yn dueddol o fod yn llai na hynny, ond yn cynnwys elfen o fentora a deori, yn hytrach na chwistrelliad arian parod syml.

ARIAN – Mae cronfa The UK Global screen yn amlwg yn cuddio, gyda llawer yn ei ddiystyru fel menter ffilm a theledu, pan mewn gwirionedd, mae’n cwmpasu’r diwydiant Gemau hefyd. Mae ceisiadau am gyllid ar gau ar hyn o bryd ond bydd yn agor yn fuan.

ARIAN – Er nad yw wedi’i gynnwys yn yr Arolwg, gan ei fod yn berthnasol i raddedigion PDC yn unig, rhaid crybwyll  Menter PDC. Boed yn Den Syniadau Disglair, i roi hwb i’ch cwmni arloesol, neu un o gystadlaethau integredig Busnes Cymru, mae’n cefnogi ymdrechion mawr a bach, gyda grantiau rhwng £250 a £5000. Tanysgrifiwch i’r rhestr bostio neu trefnwch apwyntiad i weld pa gymorth y gallech ei dderbyn.  

RHWYDWEITHIO – Mae Games scale up yn berffaith ar gyfer y Busnesau Cychwynnol hynny sydd ychydig yn fwy cadarn ac sydd eisoes wedi cyflenwi teitl, ac sydd ag o leiaf 3 aelod o staff. Maent yn gwahodd aelodau i ddigwyddiadau rhwydweithio, yn eu cyflwyno i fuddsoddwyr Angel ac yn darparu cyngor arbenigol o bopeth o fusnes i farchnata a chyllid. Argymhellir eich bod yn ychwanegu eich hun at y rhestr bostio; byddwch wedyn yn cael eich hysbysu pan fydd ceisiadau yn ailddechrau.    

GOFOD/RHWYDWEITHIO Mae’r Startup Stiwdio Sefydlu yn datrys y penbleth Wi-Fi – gyda chyflymder serol a gofod deori i dimau weithio ynddynt. Mae hefyd yn cynnig te a choffi am ddim, a chyfleoedd i rwydweithio â gweithwyr proffesiynol eraill, yn ogystal â lle i ddod â chleientiaid. Gyda 61.5% o ymatebwyr yn gweithio o leiaf yn rhannol ar sail gwaith llogi/comisiwn, mae’n debygol y bydd gennych gleientiaid i ddelio â nhw. Ac nid oes lle gwell i ymdrin â hwy na phod cyfarfod.  

GOFOD/RHWYDWEITHIO Mae The Arcade Vaults  ar Stryd Fawr Caerdydd nid yn unig yn lle gwych i fwyta, chwarae gemau a darllen Cylchgronau Nintendo sydd ar goll ers amser maith, maent hefyd yn cynnal jamiau gemau a chwisiau rheolaidd, gyda chyfarfod misol ar gyfer y rhai yn y diwydiant. Ar ddydd Iau olaf pob mis bydd datblygwyr gemau, animeiddwyr, artistiaid cysyniad a cherddorion yn gwrthdaro mewn sesiwn galw heibio 24 awr o rwydweithio a sgyrsiau.  

Y Dyfodol

Mae gan y Swistir, Sbaen a Gwladwriaethau’r Baltig i gyd raglenni datblygu Gemau rhyngwladol a chynlluniau deori. Fel y gallwch weld o’r uchod – mae rhai mentrau da ledled y DU, ond mae angen gwneud mwy yng Nghymru i ddod â nhw ar yr un lefel â Lloegr a’r Alban.   Mae gan Rockstar, EA, Rocksteady a llu o gwmnïau rhyngwladol stiwdios yn Lloegr a’r Alban, tra bod Cymru a Gogledd Iwerddon wedi’u hanwybyddu i raddau helaeth. Gall twristiaid diwydiant fforddio llogi llawer mwy na chwmnïau annibynnol, a darparu rolau lefel mynediad a phrentisiaethau, tra nad oes dim byd tebyg yng Nghymru. Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau lleol yn fach/indie.  

14 o’r cwmnïau/sefydliadau a arolygwyd yn cynnwys < 50 o gyflogeion (bach) neu <10 (micro)   Mae 99.5% o gwmnïau Gemau’r DU yn wir yn fusnesau bach a chanolig yn ôl ymchwil UKIE, felly mae hyn yn cyd-fynd â’r canfyddiadau. Y cwmni gemau Cymreig hiraf sydd wedi byw yw 18 mlynedd, tra bod y rhychwant oes cyfartalog i’w weld yn 6 blynedd a 7 mis, gyda 27% o’r ymatebwyr heb ryddhau gêm eto ac felly mae’n debyg heb fod mewn sefyllfa i logi intern.  

Wrth i gwmnïau ffilm a theledu adael Llundain i chwilio am ofod, mae wedi arwain at ddiwydiant cynhyrchu llewyrchus yng Nghaerdydd, un y mae arbenigwyr yn rhagweld a allai bara am o leiaf 5 i 10 mlynedd. Gyda’r un buddsoddiad, gallai’r diwydiant gemau ddilyn yr un peth.   Roedd aelodau o lywodraeth Cymru yn bresennol, a addawodd gymryd sylw o ganfyddiadau’r arolwg.   Er mwyn i Gymru ddod yn behemoth dylunio gemau gwych, mae angen:  

• Mwy o gymhellion i gwmnïau allanol fel Ubisoft neu THQ. Mae gan yr Alban Rockstar North, rhaid i Gymru ddarparu gostyngiadau treth neu ryw gymhelliant arall gan y Llywodraeth i ddenu’r arian mawr i mewn
• Gwasanaeth Wi-Fi cynhwysfawr; sy’n her barhaus
• Hyb gemau wedi’i ganoli i drefnu arddangosiadau ac ati   Mae’r dyfodol i’w weld yn ddisglair ar gyfer gemau, gyda llwybr penodol a nodau a banc  grantiau i fanteision arnynt, ac ni fu erioed amser gwell i blymio i mewn i’r diwydiant gemau. Waeth beth fo’ch sgil llawrydd, mae’n debygol y bydd yna agoriad mewn gemau, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwybod ble i edrych – ac mae rhwydweithio yn sicr yn helpu gyda hynny.  

Diolch yn fawr iawn i Richard Hurford a Ruth McElroy, PDC, am geisio’r data a llunio’r adroddiad, yn ogystal â Chlwstwr am ei ffocws parhaus i hyrwyddo a hwyluso creadigrwydd yng Nghymru.  
Mae’r adroddiad llawn i’w weld yma Arolwg Gemau Cymru 2021 (clwstwr.org.uk)
Hafan – Gemau Cymru

Leave a Reply