Race equality logo and branding competition winner announced // Cyhoeddi enillydd y gystadleuaeth frandio a logo cydraddoldeb hiliol (CY)

A winner has been named in a USW competition to help design a logo that reflects the race equity work at the University.

The winning design was created by graduate Ida Mirzaee, who studied MA Animation at the University. She is now a member of USW’s Startup Stiwdio, where she is developing her own production company.

The branding will be used on online channels and at events to signpost members of the University to ongoing race equality work. The competition, which ran throughout the month of February, was open to USW students and members of the alumni community who had graduated over the past ten years. As a result of winning the competition, Ida will receive £150 and a a gift card worth £100. She will also work with colleagues from the University’s Branding and Startup Stiwdio teams to work up her logo into a final design, which will be incorporated into the USW brand guidelines.

Nine additional runners up were chosen and will each receive a gift card worth £100.

Upon being announced as the winner, Ida said, “As a result of receiving a Sanctuary Scholarship to study MA Animation I have been able to learn and grow at USW. I have since graduated with a distinction and have joined the University’s Startup Stiwdio. My life has been changed by this and I want everyone else to have this experience, too.”//

Richie Turner, Incubator Manager at USW, said: “As both the manager of the Startup Stiwdio graduate incubator programme and a Race Equality Champion for USW, I am very pleased that the judges have chosen Ida’s design as the winning entry. 
“We will be proudly displaying the final logo across all three of our incubators in Cardiff, Newport, and Treforest, and look forward to working with Ida to further develop her startup business.”

Mark Milton, Chief Operating Officer at USW, said: “I’m delighted that we are launching a new logo which highlights our work towards the Race Equality Charter Mark. It is particularly special since this has been designed by one of our graduates.

“Securing the Charter will be a great endorsement of the change we are seeking to achieve but will also signify to others our commitment to the work. With a dedicated logo, it’ll be easier to identify the work underway and the progress we are making, so I would encourage students and colleagues to keep their eyes open for this excellent branding.”//

Mae enillydd wedi’i enwi mewn cystadleuaeth PDC i helpu i ddylunio logo sy’n adlewyrchu’r gwaith ecwiti hiliol yn y Brifysgol.

Crëwyd y dyluniad buddugol gan y myfyriwr graddedig Ida Mirzaee, a astudiodd MA Animeiddio yn y Brifysgol. Mae hi bellach yn aelod o Startup Stiwdio Sefydlu PDC, lle mae’n datblygu ei chwmni cynhyrchu ei hun.

Defnyddir y brandio ar sianeli ar-lein ac mewn digwyddiadau i gyfeirio aelodau’r Brifysgol at waith cydraddoldeb hiliol parhaus. Roedd y gystadleuaeth, a gynhaliwyd trwy gydol mis Chwefror, yn agored i fyfyrwyr PDC ac aelodau o gymuned cyn-fyfyrwyr PDC a oedd wedi graddio dros y deng mlynedd diwethaf. O ganlyniad i ennill y gystadleuaeth, bydd Ida yn derbyn £150 a thocyn rhodd gwerth £100. Bydd hefyd yn gweithio gyda chydweithwyr o dimau Brandio a Startup Stiwdio Sefydlu y Brifysgol i weithio ar lunio ei logo i ddyluniad terfynol, a fydd yn cael ei ymgorffori yng nghanllawiau brand PDC.

Dewiswyd naw yn ail a bydd pob un yn derbyn tocyn rhodd gwerth £100.


Ar ôl cael ei chyhoeddi fel yr enillydd, dywedodd Ida, “O ganlyniad i dderbyn Ysgoloriaeth Noddfa i astudio MA Animeiddio rydw i wedi gallu dysgu a thyfu yn PDC. Ers hynny rwyf wedi graddio gyda rhagoriaeth ac wedi ymuno â Startup Stiwdio Sefydlu y Brifysgol. Mae fy mywyd wedi cael ei newid gan hyn ac rydw i eisiau i bawb arall gael y profiad hwn hefyd.”

Dywedodd Richie Turner, Rheolwr Deorfa Prifysgol De Cymru: “Fel rheolwr rhaglen deorfa graddedigion Startup Stiwdio Sefydlu a Hyrwyddwr Cydraddoldeb Hiliol i Brifysgol De Cymru, rwy’n falch iawn bod y beirniaid wedi dewis dyluniad Ida fel y cais buddugol.


“Byddwn yn falch o arddangos y logo terfynol ar draws pob un o’n tair deorfa yng Nghaerdydd, Casnewydd a Threfforest, ac edrychwn ymlaen at weithio gydag Ida i ddatblygu ei busnes cychwynnol ymhellach.”


Dywedodd Mark Milton, Prif Swyddog Gweithredu PDC: “Rwy’n falch iawn ein bod yn lansio logo newydd sy’n amlygu ein gwaith tuag at y Nod Siarter Cydraddoldeb Hiliol. Mae’n  arbennig yn enwedig gan fod hwn wedi’i ddylunio gan un o’n graddedigion.


“Bydd sicrhau’r Siarter yn gymeradwyaeth wych o’r newid yr ydym yn ceisio’i gyflawni ond bydd hefyd yn arwydd i eraill o’n hymrwymiad i’r gwaith. Gyda logo pwrpasol, bydd yn haws adnabod y gwaith sydd ar y gweill a’r cynnydd yr ydym yn ei wneud, felly byddwn yn annog myfyrwyr a chydweithwyr i gadw eu llygaid ar agor am y brandio rhagorol hwn.

Leave a Reply