Film Director & Startup Stiwdio Member Nominated for Cannes Film Awards 2023// Cyfarwyddwr Ffilm ac Aelod Newydd Startup Stiwdio Sefydlu wedi’i enwebu ar gyfer Gwobrau Ffilm Cannes 2023

🎥🎬📽Film Director & Startup Stiwdio Member Nominated for Cannes Film Awards 2023 – With great pride and excitement, we announce the nomination of Startup Stiwdio Member, Running Cliche Co-Founder & Film director Mahesh Madhu Naidu for the prestigious Cannes Film Awards 2023. Mahesh has been recognised for his short film Lazy Bones, as Best Student Film.  🎉🎊

The Cannes Film Awards, which take place annually in the French city of Cannes, are widely regarded as one of the most prestigious film festivals in the world. This year a total of 2,836 films from 119 countries were submitted, and only 245 films made the nomination shortlist, one of which is Lazy Bones.  

Mahesh started his career and trained as an actor through Radaan Acting School in India. After acting in various projects, Mahesh broadened his skills by producing his first short film, No Evom (Dramma/Triller), which was published on Amazon Prime in 2020. To further his career, he decided to undertake a Master’s in Film Direction at USW in January 2021. During his Master’s, he met his business partner, Sam Griffiths; together, they are Founders of Running Cliche Production House. 

 Through his Final Major Project brief, Mahesh outlined the idea of Lazy Bones, and writer Dave Slocombe crystalised the idea into a screenplay. Lazy Bones was initially 15mins; once completing his Master’s in August 2021 Mahesh felt that Lazy Bones needed more refinement and spent the next year focussing on recomposing the music and reshooting the ending and beginning scenes.  

In July 2022, Mahesh became a Startup Stiwdio Sefydlu member, providing a more professional environment for him to work from. He had the opportunity to screen Lazy Bones to other Studio Members to provide necessary feedback. The Startup Stiwdio not only provides an incubator space for Lazy Bones, but it also continues to benefit the growth of Running Cliche, which Mahesh states, ‘This is an excellent space for Networking, and the Startup Stiwdio provides a professional space to meet clients and other film industry professionals. 

 Lazy Bones would not be successful if not for his team (Please see credits below) and the Executive Producer – Madu Naidu – Mahesh’s Father, who believed in his vision and commissioned the production of Lazy Bones. Lazy Bones is a short film that follows the journey of Ted, a 25-year-old man-child, who lives under the roof of his rich girlfriend Sarah. 

 Although he is clever and a knowledgeable accountant, Ted’s laziness makes it hard for him to find and keep any job. Ted wants to be able to provide more than empathetic emotional support to his girlfriend and sets on a journey to find himself a job. Somehow, he stumbles upon a profession unlike no other that perfectly matches his personality and lifestyle, helping him provide for his girlfriend. 

 Film Festival: Once the second production phase was completed, there was a stagnated period on how to market for Industry Reach. This stagnation initiated the application to film festivals in January 2023. Since February 2023 Lazy Bones has made quite an impression on the film festivals – nominated for Best Comedy Shot for Nomadic International Film Festival in LA,USA; Winner of Best Student Alternative for International Comedy Festival USA; Nominated for Best Comedy Film for Georgia Comedy Film Festival Atlanta USA; Nominated Best Student Film for Cannes Film Awards France.  

I caught up with Mahesh:

Q1 How did you feel when you were nominated? M: “Cliche- I couldn’t believe it!” – very on-brand. “I had to double-check the website to ensure this was correct, I then told my mom, dad and brother. ” 

 Q2: What would you like the future of Lazy Bones to be? M: “Feature Film – it has scope for a Feature Film.”  

Q3: How have these nomination recognitions influenced running Cliche? M: “It boosted both Sam’s & my confidence. The aim is to make passionate short films, and now we are pushing boundaries to produce bigger films whilst remaining grounded in our value which is the passion for film production.” 

 Q4: What is the future of Running Cliche? M: “To produce Feature Films- In addition, we have made a pilot for a sitcom and currently pitching it to studios. And working on a preproduction of a short film. “  

Mahesh’s nomination is a testament to the power of independent filmmaking and a reminder of the vital role that filmmakers like him play in resilience and persistence. We congratulate him on this well-deserved honour, and wish him the best of luck. 

 Cannes Film Awards results will be on the 29th April 2023. For more information on Mahesh and his work, please visit runningcliche.co.uk Contact: Running Cliche – Mahesh Madhu Naidu and Sam 

 Giffithsrunningcliche@gmail.com Instagram: @runningcliche  

Written by Tasha Cole, Kiff Media Hub. – 25th April 2023  

Credits: Executive Producer – Madhu Naidu Producer – Nathan Meredith Director – Mahesh Madhu Naidu Written By – David Slocombe 1st AD/Editor – Bradley Bowckett 2nd AD – A Sudha Rachel Cinematographer – Lloyd Hughes 1st AC/Runner – Cosmin Vlad Grip – Ryan Protheroe Sound Recordists – Paul Chegwidden, Stefan Tomaszewski, Alia-Lauren Clain 2nd AC/Assistant Editor – William Joseph Osborne Runner- Matthew Hughes Music Composers – Rhiannon Deamer, Daniel Newberry, Jane Kozhevnikova Colour Graders – Vyshakh Murali, Lloyd Hughes VRX Artist – Ivan Tereshchenk //

🎥🎬📽Cyfarwyddwr Ffilm ac Aelod Newydd Startup Stiwdio Sefydlu wedi’i enwebu ar gyfer Gwobrau Ffilm Cannes 2023 Caerdydd, Cymru – Gyda balchder a chyffro mawr, rydym yn cyhoeddi enwebiad Aelod Startup Stiwdio Sefydlu, Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Ffilm Running Cliché, Mahesh Madhu Naidu, ar gyfer Gwobrau Ffilm 2023 mawreddog Cannes. Mae Mahesh wedi cael ei gydnabod am ei ffilm fer Lazy Bones, fel y Ffilm Myfyriwr Gorau. 🎉🎊

Ystyrir Gwobrau Ffilm Cannes, a gynhelir yn flynyddol yn ninas Cannes yn Ffrainc, yn eang fel un o wyliau ffilm fwyaf mawreddog y byd. Eleni cyflwynwyd cyfanswm o 2,836 o ffilmiau o 119 o wledydd, a dim ond 245 o ffilmiau a gyrhaeddodd restr fer yr enwebiad, ac un ohonynt yw Lazy Bones. 

Dechreuodd Mahesh ei yrfa a hyfforddodd fel actor trwy Ysgol Actio Radaan yn India. Ar ôl actio mewn prosiectau amrywiol, ehangodd Mahesh ei sgiliau trwy gynhyrchu ei ffilm fer gyntaf, No Evom (Drama/Ffilm ias a chyffro), a gyhoeddwyd ar Amazon Prime yn 2020. Er mwyn datblygu ei yrfa, penderfynodd ymgymryd â gradd Meistr mewn Cyfeiriad Ffilm yn PDC ym mis Ionawr 2021. Yn ystod ei radd Meistr, cyfarfu â’i bartner busnes, Sam Griffiths; gyda’i gilydd, nhw yw Sylfaenwyr Running Cliche Production House. 

Trwy ei friff Prosiect Mawr Terfynol, amlinellodd Mahesh y syniad o Lazy Bones, a chrisialwyd y syniad gan yr awdur Dave Slocombe yn sgript drama. Roedd Lazy Bones yn 15 munud i ddechrau; ar ôl cwblhau ei radd Meistr ym mis Awst 2021 teimlai Mahesh fod angen mwy o fireinio ar Lazy Bones a threuliodd y flwyddyn nesaf yn canolbwyntio ar ail-gyfansoddi’r gerddoriaeth ac ail-saethu’r golygfeydd ar y diwedd a’r dechrau. 

Ym mis Gorffennaf 2022, daeth Mahesh yn aelod o Startup Stiwdio Sefydlu, gan ddarparu amgylchedd mwy proffesiynol iddo weithio ohono. Cafodd gyfle i sgrinio Lazy Bones i Aelodau eraill y Stiwdio i roi adborth angenrheidiol. Mae’r Startup Stiwdio Sefydlu nid yn unig yn darparu gofod deorfa ar gyfer Lazy Bones, ond mae hefyd yn parhau i fod o fudd i dwf Running Cliche, y dywed Mahesh, ‘Mae hwn yn ofod ardderchog ar gyfer Rhwydweithio, ac mae’r Startup Stiwdio Sefydlu yn darparu gofod proffesiynol i gwrdd â chleientiaid a gweithwyr proffesiynol eraill yn y diwydiant ffilm. 

Ni fyddai Lazy Bones yn llwyddiannus oni bai am ei dîm (Gweler y credydau isod) a’r Cynhyrchydd Gweithredol – Madu Naidu – Tad Mahesh, a gredai yn ei weledigaeth ac a gomisiynodd y cynhyrchiad o Lazy Bones. Mae Lazy Bones yn ffilm fer sy’n dilyn taith Ted, dyn anaeddfed 25 oed, sy’n byw dan do ei gariad cyfoethog Sarah. 

Er ei fod yn glyfar ac yn gyfrifydd gwybodus, mae diogrwydd Ted yn ei gwneud hi’n anodd iddo ddod o hyd i unrhyw swydd a’i chadw. Mae Ted eisiau gallu darparu mwy na chefnogaeth emosiynol empathetig i’w gariad ac mae’n cychwyn ar daith i ddod o hyd i swydd iddo’i hun. Rhywsut, mae’n baglu ar draws  proffesiwn sy’n wahanol i unrhyw un arall sy’n cyfateb yn berffaith i’w bersonoliaeth a’i ffordd o fyw, gan ei helpu i ddarparu ar gyfer ei gariad. 

Gŵyl Ffilm: Unwaith y cwblhawyd yr ail gam cynhyrchu, bu cyfnod marwaidd o ran sut i farchnata ar gyfer Cyrhaeddiad Diwydiant. Sbardunodd y marweidd-dra hwn y cais i wyliau ffilm ym mis Ionawr 2023. Ers mis Chwefror 2023 mae Lazy Bones wedi gwneud cryn argraff ar y gwyliau ffilm – wedi’i enwebu am y Saethiad Comedi Gorau ar gyfer Gŵyl Ffilm Ryngwladol Nomadig yn LA, UDA; Enillydd  Dewis Amgen Myfyriwr Gorau ar gyfer Gŵyl Gomedi Ryngwladol UDA; Enwebwyd am y Ffilm Gomedi Orau ar gyfer Gŵyl Ffilm Gomedi Georgia Atlanta USA; Enwebwyd ar gyfer y Ffilm Myfyriwr Gorau ar gyfer Gwobrau Ffilm Cannes yn Ffrainc. 

Fe wnes i ddal i fyny gyda Mahesh:  

C1. Sut oeddech chi’n teimlo pan gawsoch eich enwebu? M: “Cliche – allwn i ddim credu’r peth!” – ar-frand go iawn. “Roedd yn rhaid i mi wirio’r wefan ddwywaith i sicrhau bod hyn yn gywir, yna dywedais wrth fy mam, dad a’m brawd.” 

  C2: Beth hoffech chi i ddyfodol Lazy Bones fod? M: “Ffilm Nodwedd – mae ganddi le ar gyfer Ffilm Nodwedd.” 

C3: Sut mae’r cydnabyddiaethau enwebu hyn wedi dylanwadu ar redeg Cliche? M: “Fe roddodd hwb i fy hyder i a Sam. Y nod yw gwneud ffilmiau byr angerddol, a nawr rydyn ni’n gwthio ffiniau i gynhyrchu ffilmiau mwy tra’n parhau i fod yn seiliedig ar ein gwerthoedd, sef yr angerdd am gynhyrchu ffilmiau.” 

  C4: Beth yw dyfodol Running Cliche? M: “I gynhyrchu Ffilmiau Nodwedd – Yn ogystal, rydym wedi gwneud peilot ar gyfer comedi sefyllfa ac ar hyn o bryd yn ei gyflwyno i’r Startup Stiwdio Sefydlu. Rydyn ni hefyd yn gweithio ar rag-gynhyrchiad o ffilm fer.” 

Mae enwebiad Mahesh yn dyst i bŵer gwneud ffilmiau annibynnol ac yn ein hatgoffa o’r rôl hanfodol y mae gwneuthurwyr ffilm fel ef yn ei chwarae mewn gwydnwch a dyfalbarhad. Llongyfarchwn ef ar yr anrhydedd haeddiannol hon, a dymunwn bob lwc iddo. 

Bydd canlyniadau Gwobrau Ffilm Cannes ar 29 Ebrill 2023. I gael rhagor o wybodaeth am Mahesh a’i waith, ewch i runningcliche.co.uk Cyswllt: Running Cliche – Mahesh Madhu Naidu a Sam 

Giffithsrunningcliche@gmail.com Instagram: @runningcliche 

Ysgrifennwyd gan Tasha Cole, Kiff Media Hub. – 25 Ebrill 2023 

Credydau: Cynhyrchydd Gweithredol – Madhu Naidu Cynhyrchydd – Nathan Meredith Cyfarwyddwr – Mahesh Madhu Naidu Ysgrifennwyd Gan – David Slocombe Cyfarwyddwr Cynorthwyol/Golygydd Cyntaf – Bradley Bowckett Ail Gyfarwyddwr Cynorthwyol – A Sudha Rachel Sinematograffydd – Lloyd Hughes Cynorthwyydd Camera/Rhedwr Cyntaf – Cosmin Vlad Grip – Ryan Protheroe Recordiwr Sain – Paul Chegwidden, Stefan Tomaszewski, Alia-Lauren Clain Ail Gynorthwyydd Camera/Golygydd Cynorthwyol – William Joseph Osborne Rhedwr – Matthew Hughes Cyfansoddwyr Cerddoriaeth – Rhiannon Deamer, Daniel Newberry, Jane Kozhevnikova Graddwyr Lliw – Vyshakh Murali, Lloyd Hughes Artist VRX – Ivan Tereshchenk 

Leave a Reply