Support and Perks// Cefnogaeth a Perks

Support//Cefnogi

• Free membership for USW graduates (up to 3 years from graduation)
• A welcoming space to bring your clients
• Option to take on office space as your team grows
• Dedicated entrepreneurship business development programme
• Access to industry experts and mentoring to grow your business – including free legal, IP and financial advice
• 1-2-1 support, weekly business workshops and events//

Cefnogi

 • Aelodaeth am ddim i raddedigion PDC (hyd at 3 oed o’u graddio)
 • Lle croesawgar i ddod â’ch cleientiaid
 • Opsiwn i ymgymryd â gofod swyddfa wrth i’ch tîm dyfu
 • Rhaglen datblygu busnes entrepreneuriaeth benodol
 • Mynediad i arbenigwyr yn y diwydiant a mentora i dyfu eich busnes – gan gynnwys cyngor cyfreithiol, IP ac ariannol am ddim
 • Cefnogaeth 1-2-1, gweithdai busnes wythnosol a digwyddiadau

Perks//Perks

• Access to meeting pods and meeting room
• Access to free advice regarding potential sources of finance for your business (subject to availability and eligibility)
• Access to business events, speakers and networks
• Free High Speed Wi-Fi / Ethernet broadband
• Open 365 days a year: 24 hour secure access
• Free tea, coffee and access to kitchen facilities//

 • Mynediad i bodiau cyfarfod ac ystafell gyfarfod
 • Mynediad at gyngor am ddim ynghylch ffynonellau cyllid posibl i’ch busnes (yn amodol ar argaeledd a chymhwyster)
 • Mynediad i ddigwyddiadau, siaradwyr a rhwydweithiau busnes
 • Band eang Wi-Fi / Ethernet am ddim
 • Ar agor 365 diwrnod y flwyddyn: Mynediad diogel 24 awr
 • Te, coffi a mynediad i gyfleusterau cegin am ddim

Membership is free for USW graduates (up to 3 years from graduating). If you wish to apply for a place in one of our incubator programmes please complete this application form and we will contact you to discuss your business idea//

Mae aelodaeth am ddim i raddedigion PDC (hyd at 3 blynedd o raddio). Os ydych yn dymuno gwneud cais am le yn un o’n rhaglenni incubator cwblhewch y ffurflen gais yma a byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich syniad busnes